ورود به رویداد تاثیر فناوری های نو ظهور بر افزایش بهره وری در صنعت پخش و لجستیک

اطلاعات فرم زیر را تکمیل و با زدن دکمه ارسال به مرحله بعد بروید.

2