ورود به
مجمع حزب نسل نو

برای ورود از طریق فرم زیر اقدام کنید

با وارد کردن کد ملی ده رقمی بدون خط تیره و کاراکتر اضافی و چهار رقم آخر موبایل خود که در نزد حزب ثبت شده وارد سامانه شوید

2