ورود به رویداد
همایش بزرگداشت روز حسابدار
موضوع همایش: چالش ها ‌و فرصت های حسابداری و علوم مالی در عصر نوین

اطلاعات فرم زیر را تکمیل و با زدن دکمه ارسال به مرحله بعد بروید.

در پایان گواهینامه حضور میخواهم

2